Visi, Misi dan Moto

| Print |

VISI

Menerajui pengurusan bakat yang kompeten, profesional dan bersahsiah mulia melalui kecemerlangan tadbir urus demi kelestarian universiti


MISI

Kami komited untuk merancang dan melaksanakan program-program pengurusan bakat berstruktur melalui perkhidmatan yang efektif dan efisien ke arah menyokong visi dan misi universiti


MOTO

" KAMI BERKHIDMAT "