UNIT PERANCANGAN DAN PELANTIKAN STAF
Bil Nama Borang Muat Turun Rujukan
Melayu English
PERMOHONAN JAWATAN
APPLICATION FORM
1 Borang Permohonan Jawatan Pentadbiran X UTHM/PP/UPS-01/2013
2 Borang Permohonan Jawatan Akademik X UTHM/PP/UPS-02/2013
3 Borang Permohonan Jawatan Pensyarah Bagi Tutor UTHM X UTHM/PP/UPS-03/2013
4 Permohonan Untuk Pelantikan Jawatan Akademik Bertaraf Kontrak
Application For Appointment On Contract Basis For Academic Staff
UTHM/PP/UPS-04/2013 Pind. 1
5 Borang Permohonan Jawatan Pensyarah Sambilan
Application Form For Part-Time Lecturer
UTHM/PP/UPS-05/2013
6 Borang Pemeriksaan Perubatan Bagi Tujuan Pelantikan
Medical Examination Form For New Officer
UTHM/PP/UPS-06/2013(Pind.1)
7 Borang Permohonan Jawatan Pembantu Sambilan (PS) Kontrak UTHM.PP/BSM/UPPS-01/2019
PERMOHONAN PELANJUTAN / LANTIKAN SEMULA
APPLICATION FORM FOR RE-APPOINTMENT
1 Permohonan Pelantikan Semula Secara Kontrak Staf Akademik
Application For Re-Appointment On Contract Basis For Academic Staff
UTHM/PP/UPS-07/2013 Pind. 1
2 Borang permohonan pelanjutan tempoh lantikan tutor (DA41) X UTHM/PP/UPS-08/2013 Pind.1
3 Borang Permohonan Jawatan Pekerja Sambilan Harian (PSH) X UTHM.PP/UPPS-01/2017 Pin.1
SENARAI SEMAK PERAKUAN LANTIKAN AKADEMIK
1 Senarai semak dokumen perakuan calon STAB (kertas merah) X UTHM/PP/UPPS-26/2014
2 Senarai semak bagi perakuan lantikan Jawatan Waran (kertas hijau) X UTHM/PP/UPPS-27/2014
3 Senarai Semak Dokumen Perakuan Lantikan Pensyarah Kontrak (kertas kuning) X UTHM/PP/UPPS-28/2014 Pind.2
4 Senarai Semak Dokumen Perakuan Lantikan Semula Staf Kontrak (kertas biru) X UTHM/PP/UPPS-29/2014 Pind. 1
PENGEMASKINIAN MAKLUMAT
INFORMATION UPDATE
1 Panduan Permohonan Tapisan Keselamatan (melalui E-Vetting) X -
2 Senarai semak dokumen bagi staf baru
Document Checklist For New Appointment Staff
UTHM/PP/UPS-09/2013-Pind.4
3 Surat Maklumbalas Tawaran Jawatan dan Pengakuan
Letter Of Feedback And Declaration
UTHM/PP/UPS-10/2013
4 Borang Maklumat Staf Baru
New Staff Information Form
UTHM/PP/UPS-11/2013 Pind. 3
5 Surat Aku Janji
Letter Of Undertaking
UTHM/PP/UPS-12/2013
6 Surat Akuan Berkanun
Letter of Statutory Declarations
UTHM/PP/UPS-13/2013 Pind. 1
7 Perakuan Penjawat Awam Berkenaan Akta Rahsia Rasmi 1972
Declaration By The Public Officer Dealing With Official Secrets Act 1972
UTHM/PP/UPS-14/2013
8 Permohonan Mengkreditkan Gaji Bulanan
Application for Salary Bank-In
UTHM/PP/UPPS-15/2013/Pind.5
9 Borang Pengemaskinian Maklumat Diri
Staff Information Update Form
UTHM/PP/UPS-16/2013 Pind. 1
10 Borang Pertambahan/Pengemaskinian Tanggungan
New Dependent Registration Form
UTHM/PP/UPS-17/2013
11 Borang Penguguran Maklumat Tanggungan di SMS
Dependent Information To Be Deleted Form
UTHM/PP/UPS-18/2013
TAMAT PERKHIDMATAN
RESIGNATION
1 Dasar Peletakan Jawatan dan Contoh Surat X -
2 Borang Tindakan Sebelum Penamatan Berkuatkuasa
Action Before Resignation/ End Of Service Form
UTHM/PP/UPS-19/2013 Pin.7
3 Perakuan OSA 1972 Ditandatangani Apabila Meninggalkan Perkhidmatan
Declaration When Leaving The Government Service Dealing With OSA Act 1972
UTHM/PP/UPS-20/2013
LAIN-LAIN BORANG / PERMOHONAN
OTHERS
1 Borang Permohonan Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) X UTHM/PP/UPPS-22/2013/Pind.01
2 Borang Pemeriksaan Semula Kesihatan
Re-examination Health Form
UTHM/PP/UPS-23/2013
3 Borang Permohonan Pelarasan Penentuan Gaji Permulaan X UTHM/PP/UPS-24/2013
4 Borang Pengesahan Melapor Diri di Penempatan Baru X UTHM/PP/UPPS-25/2014 Pin.5
5 Borang Tuntutan Visa Staf dan Visa Tanggungan UTHM/PP/UPPS-1/2020
6 Borang Perakuan Pencapaian Key Performance Indicator (Kpi) Staf Kontrak Bukan Warganegara Bagi Tujuan Pembayaran Ganjaran Kontrak UTHM/PP/UPPS-2/2020

 * Penggunaan borang dalam versi Bahasa Inggeris adalah dikhususkan bagi staf BUKAN WARGANEGARA sahaja